ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

Deklaracja dostępności

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pm21gliwice.pl

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.

Data publikacji strony internetowej: 11.10.2019r.

Data ostatniej aktualizacji i przeglądu 24.03.2022r.

Informacje o dostępności cyfrowej.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Jednocześnie czynimy starania, aby treści były zrozumiałe dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 30.03.2023r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej osobą kontaktową jest  Dorota Bularz. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 231 45 56 lub wysyłając maila na adres sekretariat@pm21.gliwice.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje

Deklarujemy, iż jesteśmy w trakcie działań zmierzających w kierunku, by strona internetowa przedszkola spełniała wszystkie wymagania prawne Ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 19


1. Dostępność wejścia do budynku
Dla klientów dostępne jest jedno wejście:
a. od ulicy Górnych Wałów 19 – schody, drzwi otwierane, dzwonek
brak dostępności dla wózków
b. istnieje możliwość po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie
(32 231 45 56) otwarcia bramy i drzwi od ogrodu przedszkolnego oraz wjazdu wózkiem po pochylni do budynku przedszkola.
2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Brak dostępności schodów, brak windy, brak platform, brak pochylni wewnątrz budynku.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
a. brak
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości

 

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności