RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 reprezentowane przez dyrektora placówki
 
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1)
● ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
• art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b),lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą.
 
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu:
• przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - przez okres: zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, 
w szczególności przepisów dotyczących kształcenia - przez okres wynikający z tych przepisów (podstawa prawna Art. 6 ust. 1 c) RODO - wykonanie obowiązku nałożonego przepisami prawa),
 
4. W związku z przetwarzaniem przez ADO Pani / Pana danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 
• Prawo dostępu do danych osobowych
• Prawo do sprostowania danych osobowych
• Prawo do uzupełnienia danych osobowych
• Prawo do usunięcia danych (zwane także „prawem do bycia zapomnianym”)
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• Prawo do przeniesienia danych
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 
5. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny 
z Instrukcją Archiwalną, opracowaną na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 
6. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 5.
 
7. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
8. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym, natomiast podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 
9. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 
10. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
 
11. W placówce zainstalowany jest Monitoring Wizyjny (podstawa prawna: Art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (DZ.U. 2017 poz. 59 / z późniejszymi zmianami). Działanie Monitoringu Wizyjnego regulowane jest przez Regulamin Monitoringu Wizyjnego.
 
12. Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Paweł Gabriel, kontakt:  iodpm21@rodoplatforma.pl

ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności