ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

14 marca 2022

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 15.03.2022 od godz. 9.00 – 01.04.2020 do godz.15.00

UWAGA: Przedszkole prowadzi tylko oddziały integracyjne i specjalne.

Terminy rekrutacji - link do zarządzenia: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/88477

 

Obowiązujące kryteria przyjęć:

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

 • dzieci urodzone w latach 2016 – 2019 (3-6 latki),

 • dzieci, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 36 i 38 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

 

UWAGA ISTOTNA ZMIANA

Istnieje możliwość wprowadzenia wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola w system oraz podpisanie go przez Profil Zaufany. 

W takim przypadku, nie ma konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola. 

Szczegółowa instrukcja rejestracji wniosku dostępna jest na stronie dla rodzica

https://gliwice.formico.pl

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski z wymaganymi załącznikami.

Wniosek można składać w następujący sposób:

 • elektronicznie przez stronę dla rodzica https://gliwice.formico.pl podpisując profilem zaufanym, nie drukujemy, nie ma potrzeby dostarczania wniosku do przedszkola.
 • wypełniając na stronie internetowej dla rodzica https://gliwice.formico.pl i wydrukowany podpisać, z załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru
 • pobrać w przedszkolu wniosek w formie papierowej, wypisać, złożyć z załącznikami w kancelarii

 

Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na podanie adresu mailowego we wniosku, gdyż posłuży on do komunikacji systemu z rodzicem.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Kryteria ustawowe (art. 131 ustawy Prawo oświatowe):

 • wielodzietność rodziny kandydata,

 • niepełnosprawność kandydata,

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

 • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów - https://bip.gliwice.eu//rada-miasta/uchwaly/12452

Zasady rekrutacji wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - rozdział 6. 

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności