ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

16 maja 2024

Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach na okres wakacyjny SIERPIEŃ 2024

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

  • Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie   warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

 Wypełnioną i opieczętowaną Kartę zgłoszenia na dyżur wakacyjny składa się w przedszkolu od 17.05.2024 do 29.05.2024 r. 

Kartę Zgłoszenia Dziecka należy pobrać  w macierzystym przedszkolu, wypełnić dołożyć załączniki i donieść do przedszkola zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka.

Komisja Rekrutacyjna PM 21 rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:

  • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23

  • Oświadczenie rodziców, że w czasie, na jaki zapisują dziecko do przedszkola, nie korzystają z urlopu (będą obydwoje w pracy)

  • Dzieci zamieszkujące najbliżej przedszkola

Ilość miejsc w czasie dyżuru w miesiącu SIERPNIU dla dzieci z zewnątrz w PM 21 wynosi 20

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

Ilość oddziałów przedszkolnych:  5

W przypadku zgłoszenia się większej ilości  dzieci, będzie utworzona lista rezerwowa, a sprawy sporne rozstrzygać będzie DYREKTOR decydujący o przyjęciu.

Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia.
Lista dzieci przyjętych będzie wywieszona w korytarzu  w naszym przedszkolu w dniu3 czerwca 2024 r. o godzinie 10:00.

 

W przypadku rezygnacji z pobytu, prosimy o informację w celu skreślenia dziecka z listy i powiadomienia dziecka z listy rezerwowej o możliwości uczęszczania do placówki w czasie wakacji.

 

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przedszkola  w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 

 

Dyrektor Przedszkola 

Dorota Bularz

 

 
 

 

PRZEDSZKOLE WAKACYJNE SIERPIEŃ 2024 [REGULAMIN]

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności