ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

17 maja 2023

Regulamin przyjmowania dzieci do Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach na okres wakacyjny LIPIEC  w roku szkolnym 2022/2023.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);

  • Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie   warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232).

 

Wypełnioną Kartę Zgłoszenia Dziecka na dyżur wakacyjny składa się w przedszkolu od 22.05.2023 do 31.05.2023 r. 

Kartę Zgłoszenia Dziecka należy pobrać ze strony internetowej Przedszkola Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi nr 21 w Gliwicach - http://www.pm21gliwice.pl, lub kartę zgłoszenia jaką dysponuje macierzyste przedszkole, wypełnić dołożyć załączniki i donieść do przedszkola zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka 

Komisja Rekrutacyjna PM 21 rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola są następujące:

  • Pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 23

  • Dzieci rodziców obojga pracujących lub samotnych rodziców pracujących w miesiącu lipcu ( zaświadczenie z pracy)

  • Dzieci zamieszkujących najbliżej przedszkola

  • Data złożenia karty

Ilość miejsc w czasie dyżuru w miesiącu lipcu dla dzieci z zewnątrz w PM 21 wynosi 18.

Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.30.

Ilość oddziałów przedszkolnych:  7

W przypadku zgłoszenia się większej ilości  dzieci, będzie utworzona lista rezerwowa, a sprawy sporne rozstrzygać będzie komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę zgodność kryteriów oraz dostarczone załączniki ( zatrudnienie rodziców w miesiącu lipcu)

Komisja ogłasza swoją decyzję, w postaci protokołu z posiedzenia komisji i listy dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia na tablicy ogłoszeń w dniu 5 czerwca 2023 r. o godzinie 12:00.

Rodzice dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny w lipcu zostaną powiadomieni telefonicznie.

W przypadku rezygnacji z pobytu, prosimy o informację w celu skreślenia dziecka z listy i powiadomienia dziecka z listy rezerwowej o możliwości uczęszczania do placówki w czasie wakacji.

Rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwoływać się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przedszkola  w ciągu 7 dni od ogłoszenia listy.

Komisja Rekrutacyjna rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania. 

 

Dyrektor Przedszkola 

Dorota Bularz

 

Do pobrania:

- Regulamin rekrutacji

- Deklaracja RODO

 

PRZEDSZKOLE ZBIORCZE LIPIEC

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności