ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

04 marca 2021

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 21  W GLIWICACH NA ROK SZKOLNY 2021 / 2022 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

 

09.03.2021 od godz. 9.00 – 25.03.2021 do godz.15.00

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola prowadzonego przez Miasto Gliwice, na rok szkolny 2021/2022 biorą udział:

1.      Dzieci z roczników 2015, 2016, 2017, które kontynuują edukację przedszkolną w naszej placówce

2.      Dzieci urodzone w roku 2018.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola w wyżej wymienionym terminie odbywa się na wolne miejsca (dla dzieci z rocznika 2018), oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe    w Gliwicach.

Rekrutacja odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.                                                  

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/22 przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów (ustawowych oraz lokalnych).

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

 

USTAWOWE KRYTERIA PRZYJĘĆ

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 996) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Wyjaśnienia:

*wielodzietność rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (za dziecko uznaje się tu wyłącznie osoby do ukończenia 18r. ż. Kodeks C. art.10 )

 

**samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 4 pkt. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U.z 2018 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 131 ust 2. pkt 6 w/w ustawy.

 

Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów to odpowiednio:

1)           oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;

2)           orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na  

               niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu

               niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy     

               z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  

               osób niepełnosprawnych;

3)           prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt

               zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz

               niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

4)           dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą                  

               z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu  z dokumentu.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA                                                                                                                    

1. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice.                              

2. Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.                                                                                                                                                                    

3. Rodzice, którzy korzystają z Internetu                                                                                                                                  

- wypełnią w systemie, elektronicznie wniosek o przyjęcie kandydata na stronie http://gliwice.przedszkola.vnabor.pl;                    

- drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu przez obojga rodziców, składają go wraz z załącznikami w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.  

                               

NIEZŁOŻENIE PAPIEROWEJ WERSJI WNIOSKU (WYDRUKOWANEGO Z SYSTEMU LUB WYPEŁNIONEGO RĘCZNIE WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE KRYTERIÓW, W TERMINIE OZNACZA, ŻE DZIECKO NIE WEŹMIE UDZIAŁU W REKRUTACJI.

 

4. Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu:                                                                                                                                         

- pobierają wniosek w przedszkolu wybranym jako pierwsze, wypełniają go odręcznie drukowanymi literami składają wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów w tej placówce. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.                                                                                                                               

 

REKRUTACJA:                                                                                                                                                                 

Placówka będzie przyjmować wnioski wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
w terminie:   09.03.2021r od godz. 9.00 do 25.03.2021 do godz. 15.00. 

Ze względu na sytuację epidemiczną wniosek wraz z wszystkimi załącznikami składamy w zamkniętej podpisanej kopercie u pracownika przedszkola, który w obecności wnioskującego umieszcza ją  w skrzynce opróżnianej każdego dnia przez członków komisji rekrutacyjnej.

 

Weryfikacja wniosków
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
- żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący
wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
- zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Po weryfikacji wniosków:                                                                                                                           

13.04.2021 r. o godz. 9:00                                                                                                                                              

komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 13.04 od godz. 9.00 do 22.04.2021 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

26.04.2021 r. o godz. 09:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.  Listy umieszczone zostaną w siedzibie placówki.

 

DZIECI O SPECJALNYCH  POTRZEBACH  EDUKACYJNYCH.                                                                        

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola - nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek oraz szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia kształcenia specjalnego w oddziałach integracyjnych dostępne są w Wirtualnym Biurze Obsługi BIP    https://bip.gliwice.eu/ksztalcenie-specjalne

 

Strona dla rodziców, umożliwiająca zapoznanie się z ofertą, wygenerowanie wniosku oraz dodatkowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków, zostanie uruchomiona 9 marca 2021r , w dniu rozpoczęcia rekrutacji.

 

Rekrutacja 2021/2022

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności