ZOBACZ

POMOC PSYCHOLOGICZNO - LOGOPEDYCZNA W CZASIE KWARANTANNY

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

sekretariat@pm21.gliwice.eu

UL. GÓRNYCH WAŁÓW 19, GLIWICE

tel. 32 231-45-56

21 lutego 2024

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

 • Informacje podstawowe

  • Postępowanie prowadzone jest w elektronicznym systemie rekrutacyjnym (dalej: systemie elektronicznym), dostępnym pod adresem: https://gliwice.formico.pl/formico-public/

  • Postępowaniem rekrutacyjnym objęte są dzieci, które mieszkają w Gliwicach:  

   • urodzone w latach 2021-2018 (czyli 3-, 4-, 5- i 6-letnie) 

   • z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

  • Dzieci urodzone w 2022 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice* mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero, kiedy ukończy ono 2,5 roku. Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

  • Rekrutację prowadzi komisja, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

  • Podczas rekrutacji dzieci przyjmowane są do przedszkola / oddziałów przedszkolnych w szkole. Do poszczególnych oddziałów przedszkolnych przydzielane są po zakończeniu rekrutacji.

  • Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnej placówki wychowania przedszkolnego wybranej przez rodziców we wniosku, Prezydent Miasta Gliwice pisemnie wskaże inne publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej na terenie gminy, które dysponuje wolnym miejscem. Rodzice będą mogli potwierdzić wolę skorzystania ze wskazanego miejsca lub z niego zrezygnować.

 • Zasady kontynuacji edukacji przedszkolnej - dotyczą dzieci, które uczęszczają do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

  • Rodzice którzy chcą, aby ich dziecko dalej uczęszczało do tej samej placówki, składają pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce. 

   Uwaga! Deklarację należy złożyć najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji, tj. do 26 lutego 2024 r.
    

  • Brak złożenia pisemnej deklaracji, oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole od 1 września 2024 r.

  • Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w innym przedszkolu / szkole z oddziałami przedszkolnymi niż to do którego aktualnie uczęszcza dziecko, nie składają deklaracji kontynuacji lecz biorą udział w rekrutacji na zasadach opisanych poniżej.

 • Zasady rekrutacji z wykorzystaniem systemu elektronicznego

  • Termin składania wniosku określa zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice: https://bip.gliwice.eu/zarzadzeniaPrezydenta/96576

  • Harmonogram kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego dostępny jest także w systemie elektronicznym.

  • Na kolejność przyjęć nie mają wpływu data i godzina, w jakich:

   • wprowadzone są dane dziecka do systemu,

   • wniosek został wydrukowany / złożony w przedszkolu lub szkole,

   • wniosek został podpisany profilem zaufanym i przesłany w systemie elektronicznym,

   • przedszkole / szkoła zatwierdzi wniosek.​​​​​​​

  • Uwaga! Jeśli wniosek zostanie złożony po terminie określonym w zarządzeniu, dziecko nie zostanie uwzględnione w rekrutacji.

 • Składanie wniosku o przyjęcie do placówki

  • Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku należy zapoznać się z zasadami rekrutacji oraz ofertą wybranych placówek przedszkolnych.

  • Szczegółowych informacji nt. rekrutacji / oferty placówek udzielają wyznaczeni pracownicy placówek przedszkolnych/ szkolnych.

  • Można ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 placówek przedszkolnych (przedszkoli / szkół z oddziałami rekrutacyjnymi).

  • We  wniosku należy wskazać wybrane przedszkola lub szkoły (grupy rekrutacyjne). Placówki należy ułożyć w preferowanej kolejności. Placówka wskazana jako pierwsza to przedszkole lub szkoła pierwszego wyboru.

  • Wypełniając wniosek o przyjęcie dziecka, należy na pierwszym miejscu wybrać placówkę, która wydaje się najbardziej odpowiednia do potrzeb dziecka (nie ma rejonizacji). W następnej kolejności można wskazać dodatkowo również dwie inne placówki, które rodzice biorą pod uwagę, w przypadku niezakwalifikowania się dziecka do placówki pierwszego wyboru.

  • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają, spełnienie kryteriów ustawowych lub lokalnych (jeżeli dotyczą). W każdym oświadczeniu należy umieść klauzulę: „Jestem świadoma/-y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

  • Wniosek można wypełnić na trzy sposoby:

   • można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie i podpisać profilem zaufanym. Do wypełnionego wniosku dołącza się skany lub zdjęcia dokumentów oraz oświadczeń, które potwierdzają spełnienie kryteriów;

   • można wypełnić wniosek w elektronicznym systemie, wydrukować i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów.

   • można wypełnić odręcznie papierowy wniosek i zanieść do placówki pierwszego wyboru. Do podpisanego wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia, które potwierdzają spełnienie kryteriów. Informacje z wniosku wprowadzi do systemu pracownik przedszkola lub szkoły.
    ​​​​​​​

  • Uwaga! Oboje rodzice muszą podpisać wniosek, aby potwierdzić podane w nim informacje. Jeśli któryś z rodziców nie może podpisać wniosku, dołącza się oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku (nie dotyczy rodzica samotnie wychowującego dziecko).

  • Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 • Postępowanie rekrutacyjne

  • Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna, którą powołuje dyrektor przedszkola lub szkoły.

  • Jeśli komisja negatywnie zweryfikuje informację zawartą w oświadczeniu lub stwierdzi brak dokumentu, który potwierdza kryterium, nie uwzględnia tego kryterium w rekrutacji.

  • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

   • wystąpić do rodziców o przedstawienie dokumentów, potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach (wyznacza przy tym termin przedstawienia dokumentów),

   • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie informacji z oświadczenia.

  • Aby potwierdzić oświadczenie Prezydent Miasta Gliwice może:

   • skorzystać z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

   • wystąpić o nie do instytucji publicznych,

   • zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka na podstawie wywiadu środowiskowego.

  • Jeśli weryfikacja wykaże, że informacje z oświadczenia nie są prawdziwe lub rodzic nie złoży dokumentów, które potwierdzają, że kandydat spełnia dane kryterium, komisja rekrutacyjna nie uwzględni tego kryterium w rekrutacji.

  • Komisja ustala kolejność przyjęć na podstawie kryteriów, które spełnia kandydat.

  • Jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap), a następnie kryteria lokalne (drugi etap).

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego

  • Komisja rekrutacyjna podaje wyniki rekrutacji w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

  • To czy dziecko zostało zakwalifikowane do wybranego przedszkola/szkoły rodzic może sprawdzić w systemie rekrutacyjnym – po zalogowaniu na koncie dziecka.

  • Jeżeli dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia, należy potwierdzić wolę zapisu dziecka (zgodnie z zasadami obowiązującymi w danej placówce):

   • pisemnie – w przedszkolu lub szkole, do której zostało zakwalifikowane,
    ​​​​​​​lub

   • elektronicznie – w systemie rekrutacyjnym.

  • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do placówki, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu.  

  • Na koniec rekrutacji komisja podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub szkoły.

 • Procedura odwoławcza
  ​​​​​​​Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

  • wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

  • na rozstrzygnięcie dyrektora złożyć skargę do sądu administracyjnego.

 • Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

  • Jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, rodzic może ubiegać się o przyjęcie go w rekrutacji do oddziałów ogólnodostępnych.

  • Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na okres wychowania przedszkolnego, poświadczoną przez rodziców za zgodność z oryginałem oraz inne dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów.

  • W postępowaniu rekrutacyjnym do grupy integracyjnej (część ogólnodostępna) biorą udział wyłącznie dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność. 

  • Zapewnienie kształcenia specjalnego w grupie integracyjnej (część dla dzieci z  orzeczeniem), po uzgodnieniu możliwości przyjęcia z dyrektorem wybranej placówki, która prowadzi oddziały integracyjne, następuje po rozpatrzeniu wniosku o zapewnienie kształcenia specjalnego w odrębnym trybie. Szczegóły:

 

https://bip.gliwice.eu/wniosek-o-zapewnienie-odpowiedniej-formy-ksztalcenia-specjalnego

 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.) 

* przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych

 

Pobierz pełny dokument Zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach na rok szkolny 2024/25

Dołącz do nas na Facebooku!

Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnym Nr 21 z siedzibą w Gliwicach

ul. Górnych Wałów 19

 

tel. 32 231-45-56

@: sekretariat@pm21.gliwice.eu

 

Deklaracja dostępności